اسامی برندگان آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن اعلام شد

 

اسامی برندگان موسسه قران ونهج البلاغه در  قرعه کشی آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم اسفند۹۷

 

عنوان جایزه

رشته

کدملی

نام پدر

نام خانوادگی

نام

ردیف

یک میلیون ریال

ترجمه ومفاهیم قران کریم(واژه های آسمانی)

۳۷۰۰**۲۷۳

محمدباقر

رجایی

شهربانو

۱

یک میلیون ریال

ترجمه ومفاهیم قران کریم(واژه های آسمانی)

۴۶۹۰**۲۶۲۶

محمدباقر

رجایی

عارفه

۲

یک میلیون ریال

ترجمه ومفاهیم قران کریم(واژه های آسمانی)

۴۱۶۳**۵۶

علی

عزلتی مقدم

محمدمهدی

۳

یک میلیون ریال

ترجمه ومفاهیم قران کریم(واژه های آسمانی)

۲۳۹۰**۲

حسین

افشاری اسفیدواجانی

کبری

۴

یک میلیون ریال

ترجمه ومفاهیم قران کریم(واژه های آسمانی)

۵۴۹۹**۷۵۵۲

درویش

ابراهیم پور

زهرا

۵

یک میلیون ریال

حفظ۱۰جزاول قران کریم

**۶۳**۲۵۶

عسکر

بحرینی

زینب

۶

یک میلیون ریال

حفظ۱۵جزاول قران کریم

۳۷۱۹**۴۸۵

محمد

دارینی

فاطمه

۷

یک میلیون ریال

حفظ۱۵جزاول قران کریم

 

۹۴۶۷**۸۶۴

ابراهیم

طالبی

فاطمه

۸

پنج میلیون ریال

حفظ۲۰جزاول قران کریم

۱۲۷۳**۱۱۶۹

روح اله

اسدنیانی

زهرا

۹

یک میلیون ریال

حفظ۲۰جزاول قران کریم

۳۷۰۱**۳۱۵

اسماعیل

رحمت خواه

رعنا

۱۰

یک میلیون ریال

حفظ۲۰جزاول قران کریم

۹۲۴۱**۷۷۴

رضا

ارشادی فر

زکیه

۱۱

یک میلیون ریال

حفظ۵جزاول قران کریم

۱۶۰۱**۹۰۱۰

محمود

افکار

فاطمه

۱۲

یک میلیون ریال

حفظ کل قران کریم

۳۸۴۷****۸

رئوف

کاشی زاده

زهرا

۱۳

یک میلیون ریال

حفظ کل قران کریم

۴۹۴۵**

رضا

ارشادی فر

سمیه

۱۴

یک میلیون ریال

حفظ کل قران کریم

۳۸۱۴**۰۹۲

علی داد

شورچه

مهدی

۱۵

یک میلیون ریال

حفظ کل قران کریم

۳۳۰۹**۷۰۸۹

احمد

قاسمی

مهدی

۱۶

یک میلیون ریال

حفظ کل قران کریم

۳۷۲۶**۷۰۸

غلامرضا

دهقانی

محمد

۱۷

یک میلیون ریال

حفظ کل قران کریم

۳۷۰۳**۴۳۳

حسن

محمدی بصیر

مرتضی

۱۸

یک میلیون ریال

حفظ جز۳۰سطح اول

۳۷۲۹**۴۸۲

علی

امینی

زهرا

۱۹

یک میلیون ریال

حفظ جز۳۰سطح سوم

۳۸۱۴**۶۲۶

علی

عباسی

داود

۲۰

یک میلیون ریال

معارف وحفظ نهج البلاغه

۴۴۰۳**۶۸۶

ابولفضل

محمدی ولوجردی

صدیقه

۲۱

یک میلیون ریال

معارف وحفظ نهج البلاغه

۳۸۵۹**۸۸۵

عباس

فتحی

حامد

۲۲

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :