مفاهیم و تکنیک های داده کاوی

نویسنده: مهدی اسماعیلی
مؤلف: مهدی اسماعیلی

دانلود

به اشتراک بگذارید :